ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੇਤਨ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ

ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕਥਨੀ, ਕਰਨੀ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੇਤਨ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ।

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਇੰਡੀਆ

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close